29. októbra 2018

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2019

TOUR DE PREŠOV 2019

5. ročník medzinárodných cestných cyklistických etapových pretekov na Slovensku.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto : 6. – 7. júl 2019, Hlavná ulica mesta Prešov

Záštitu nad podujatím prevzali :

MILAN MAJERSKÝ, predseda Prešovského samosprávneho kraja,

ANDREA TURČANOVÁ, primátorka mesta Prešov.

Ambasador pretekov : MICHAEL KOLÁŘ, BORA – hansgrohe

Riaditeľ pretekov : MATÚŠ GOGA

Tajomník pretekov : MARTIN MARTON

Hlavný rozhodca : ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky :

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA
V deň pretekov 6. júl 2019, v stánku s označením „REGISTRÁCIA“, za predpokladu, že nebude prekročený limit 200 (slovom: dvesto) pretekárov!

Kancelária pretekov :

Stánok s označením „REGISTRÁCIA“, Hlavná ulica mesta Prešov.

Prezentácia / Registrácia :

6. júl 2019, od 10:00 do 12:30,v mieste štartu a cieľa, tj. Hlavná ulica mesta Prešov.

Prezentácia : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

Registrácia : pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením „REGISTRÁCIA“.

Limit účastníkov : 

200 (slovom: dvesto) pretekárov.

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Minimálny / maximálny počet členov jedného tímu :

Minimálny : 3 / maximálny : 5 (slovom: minimálny počet pretekárov na tím je tri, maximálny počet pretekárov na tím je päť).

Trať pretekov :

PRVÁ ETAPA 6.7.2019, 13:00 HOD.

Prešov, Kapušany, Lada, Lipníky, Hanušovce n/T, Bystré, Čierne n/T, Hlinné, Soľ, Čaklov, Vranov n/T, Kamenná Poruba, Sačurov, Sečovská Polianka, Vičňov, Albinov, Sečovce, Zbehňov, Malé Ozorovce, Velké Ozorovce, Zemplinska Teplica,  Slanské Nové Mesto, Slanec, Rákoš, Bohdanovce, Nižná Hutka, Košice -Krásna, Košická Polianka, Sady n/T – Byster, Košické Oľšany, Rozhanovce, Vajkovce, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Šarišské Bohdanovce, Drienov, Petrovany, Prešov

DRUHÁ ETAPA 7.7.2019, 10:30 HOD.

Prešov, Vydumanec, Rokycany, Žipov, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, Ľubovec, Ruské Pekľany, Obišovce, Drienov, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Bunetice, Kecerovce, Opiná, Červenica, Zlatá Baňa, Kokošovce, Dulova Ves, Záborské, Prešov

Štartujú : 

Všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch : 

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Čas štartu :

Slávnostný štart prvej etapy 6. júl 2019 o 13:00.
Slávnostný štart druhej etapy 7. júl 2019 o 10:30.

Štartovné :

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

Vyhodnotenie :

V mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Hlavná ulica mesta Prešov.

Ceny a kategórie : 

Ceny a kategórie sú definované v sekcii „CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

Neutrálne servisné vozidlo :

Vozidlo bude zabezpečené organizátorom.
Vozidlo bude riadne označené s nápisom „neutrálne servisné vozidlo„.

Horské a rýchlostné prémie :

Horská a rýchlostná prémia bude označená 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer pred cieľovou čiarou.

Cieľ etapy :

Bude označený 20 (slovom: dvadsať), 10 (slovom: desať), 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer pred cieľovou čiarou.

Záverečné ustanovenia :

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky v zmysle zvláštneho užívania vydaného Okresný úradom Prešov.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na vedúceho pretekára.
Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky.
Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

V Prešove, dňa 16. 04. 2019

Bc. Matúš GOGA
riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca

0